Daily Archives: 17/01/2024

Sơn thải và những nguy hại từ sơn thải

Sơn thải

1. Giới thiệu? Sơn thải là những chất thải xuất phát từ quá trình sản xuất sơn, bao gồm các sản phẩm chưa sử dụng, chất thải hữu cơ, hoặc các hạt bụi sơn không được sử dụng trong quá trình sản xuất. Chúng có thể là dạng lỏng, bột hoặc mảnh vụn. 2. Sơn […]